Jak se vyvíjí motivovanost zaměstnanců ve světě a v Evropě?


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Po poklesu o dva procentní body v roce 2016 globální míra motivovanosti v roce 2017 vzrostla, a to na své maximum z roku 2015 (65 %). Za zmínku stojí zejména výrazný nárůst procenta vysoce motivovaných zaměstnanců, a to
z 24 % na 27 %, což je ještě více než v roce 2015. To naznačuje, že právě nyní jsou zaměstnanci více než kdykoliv předtím připraveni přinést svému zaměstnavateli maximum.

Míra motivovanosti zaměstnanců vzrostla v každé své dimenzi. 70 % zaměstnanců hovoří o svém zaměstnavateli pozitivně (Say), 61 % si s ním spojuje svou budoucnost (Stay), a 64 % vynakládá úsilí navíc, aby přispělo k úspěchu společnosti (Strive).

Globální nárůst o dva procentní body lze z velké míry připsat výraznému zvýšení míry motivovanosti v regionu Asie a Tichomoří (APAC), a to zejména jeho největších, ve kterých míra motivovanosti roste už druhým rokem. Společně s regionem Asie a Tichomoří jsme zaznamenali nárůst průměrné míry motivovanosti také v Africe a v Evropě. Průměrná míra motivovanosti zaměstnanců zůstala beze změny v Severní a Latinské Americe, kde se dlouhodobě drží na nejvyšší úrovni ze všech světových kontinentů. Variabilita míry motivovanosti napříč kontinenty je částečně způsobena kulturními odlišnostmi, a to konkrétně jejich celkovou pozitivitou nebo negativitou. Dále ji ovlivňují faktory jako jsou sociálně politická nebo ekonomická stabilita.

Nárůst míry motivovanosti  v Číně a Indii

Po poklesu o tři procentní body mezi lety 2015 a 2016 zaznamenal velký nárůst v míře motivovanosti region Asie a Tichomoří, který se v loňském roce dostal zpět na svoje maximum, a to 65 %. Celkový nárůst byl tažen nárůsty v nejvýznamnějších ekonomikách regionu, Čínou (+2 p.b.), Indií (+2 p.b.) a Japonskem (+2 p.b.). Nejen, že v těchto zemích vzrostla míra motivovanosti, ale významný růst zaznamenaly v letech 2016 – 2017 také ekonomiky těchto zemí, a to zejména Čína a Indie. Celkový nárůst v regionu není překvapením, pokud zvážíme, že se ve většině zemí výrazně zvedla spokojenost s oblastmi, které mají v Asii a Tichomoří největší vliv na motivovanost zaměstnanců – s vrcholovým vedením, odměnou a uznáním, a s příležitostmi pro rozvoj kariéry.

Ekonomická stagnace v Latinské Americe

Přestože celková míra motivovanosti v Latinské Americe zůstala na stejné úrovni jako v předchozím roce, v některých klíčových ekonomikách došlo k poklesu. Jedná se o Mexiko, Brazílii, Kolumbii, Argentinu, Peru a Chile (v Mexiku klesá motivovanost kontinuálně už druhým rokem, a to současně s poklesem ekonomiky). Tyto poklesy však byly zastíněny velmi výrazným růstem motivovanosti v Costa Rice, Dominikánské republice a Venezuele. Přestože celkový obraz regionu tak ukazuje stagnaci, je důležité zmínit, že ve většině oblastí spokojenosti, které jsou pro zaměstnance v regionu klíčové, došlo k poklesu nebo ke stagnaci. Lze tedy předpokládat, že při udržení tohoto stavu může v příštím roce dojít k poklesu míry motivovanosti i v celém regionu.

Otazník nad Severní Amerikou

Průměrná míra motivovanosti se oproti roku 2016 nezměnila ani v Severní Americe, kde jsou přínosy ekonomického růstu zastíněny sociálně politickými nejistotami. V Kanadě došlo k poklesu míry motivovanosti jen o 1 procentní bod, a to na 69 %. Přesto však není možné na tento výsledek nahlížet pozitivně, protože v 11 ze 16 měřených oblastí spokojenosti jsme zaznamenali pokles, a pouze ve 3 nárůst. Tento pokles může být předzvěstí poklesu motivovanosti v následujícím období. V USA přes výrazný ekonomický růst zůstala míra motivovanosti zaměstnanců na stejné úrovni jako loni. Za hlavní důvod lze považovat zejména sociálně politickou nejistotu, která je také překážkou společnostem v tom, aby pružně reagovaly na změny a dosahovaly tak svých cílů.

Nárůst motivovanosti v Africe

Největší nárůst motivovanosti ze všech světových regionů zaznamenala Afrika, a to 5 p.b. Zatímco v roce 2015 bylo v Africe motivovaných jen 51 % zaměstnanců, nyní jsou to prakticky dvě třetiny (66 %). Každá z pěti klíčových afrických ekonomik zaznamenala nárůst v míře motivovanosti, přičemž největší byl v Alžírsku (+11 p.b.) a v Nigérii (+ 9 p.b.). Vzrostly také téměř všechny sledované oblasti spokojenosti (13 ze 14), a to zejména oblast Práce s talenty a nábor (+17 p.b.), která byla v loňském roce identifikována jako klíčový faktor pro růst motivovanosti a nadále jím zůstává. Toto je jasným ukazatelem, že společnosti v regionu výrazně zlepšily svoje schopnosti přilákat, udržet a rozvíjet svoje největší talenty.

Pozitivní trend v míře motivovanosti v Evropě

Míra motivovanosti v Evropě se od roku 2014 pohybuje nahoru dolů mezi 58 % a 60 %, přičemž nejvýraznější nárůst zaznamenala v roce 2011. Ze zemí, ve kterých v roce 2017 došlo k vůbec největšímu nárůstu míry motivovanosti, byly 4 z Evropy – a to Francie (+6 p.b.), Nizozemí (+7 p.b.), Rakousko a Švédsko (obě +9 p.b.). Zlepšení míry motivovanosti může být částečně přičítáno ekonomickému restartu ekonomik, které až do předloňského roku stagnovaly nebo klesaly – Portugalsko, Itálie a Řecko. To také udává pozitivní trend do roku 2018, přestože v regionu nadále zůstává v řade zdrojů ekonomické i politické nejistoty. Příkladem země, kde došlo k poklesu míry motivovanosti, je Spojené království. Míra motivovanosti klesla o 3 procentní body, což reprezentuje největší loňský pokles mezi 29 globálními ekonomikami. Domníváme se, že krom jiných k tomuto poklesu přispělo i rozhodnutí o Brexitu. Ze studie Engagement During Times of Change (Motivovanost v době změn), publikované společností Aon v roce 2013, víme, že motivovanosti může trvat několik let, než se po významné změně dostane zpět na původní úroveň. Z téhož zdroje také víme, že zaměstnanci potřebují upřímný oboustranný dialog s vedením společnosti, aby si ujasnili, co jim změny přinesou. Bez ohledu na to, zda zaměstnanci vnímají Brexit pozitivně nebo negativně, jedná se o významnou změnu, ke které se musejí lídři ve Spojeném království postavit čelem, aby motivovanost svých zaměstnanců podpořili.

Zdroj: Studie Aon Best Employers 2017