5 rolí HR v českých společnostech


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Význam HR v českých společnostech v posledních letech narůstá, což dokládá také vysoký podíl společností, ve kterých je HR manažer nebo ředitel členem nejužšího vedení firmy. HR je zastoupeno v leadership týmu 74 % společností, které se zapojily do loňského průzkumu Trendy v HR.

Navzdory těmto datům však existuje rozpor v tom, jak je role HR vnímána ze strany vrcholového vedení a samotných představitelů HR. HR manažeři a HR ředitelé českých společností v roce 2017 v drtivé většině odpovídali, že HR ve firmě plní především roli poskytovatele, jehož hlavním úkolem je zajišťování kontinuálně vysoké úrovně HR služeb. Vrcholoví manažeři naopak očekávali, že HR bude ve firmě plnit roli partnera pro byznys, který bude zejména liniovým manažerům poskytovat konzultaci a podporu v rozhodování. Obě skupiny respondentů se ale shodly na tom, že jednou z významných rolí HR je propojovat řízení lidských zdrojů s firemní strategií a také v jeho rámci strategicky plánovat. Zajímavá je role obhájce, kterou představitelé HR hodnotí jako středně významnou, ale vrcholový management ji neočekává. Toto naznačuje trend, který přichází ze strany vrcholového vedení, a to je snaha o využití výhod ploché organizační struktury a přímé komunikace se zaměstnanci bez nutnosti využívat HR jako prostředníka.

Role HR ve firmě, které v rámci studie Aon Best  Employers  hodnotili členové vrcholového vedení firem, a v rámci studie Trendy v HR  představitelé HR.

  • Poskytovatel – zajišťuje kontinuálně vysokou úroveň HR služeb.
  • Obhájce zájmů zaměstnanců – zastupuje zájmy zaměstnanců a je prostředníkem v komunikaci zaměstnanců s vyššími úrovněmi vedení.
  • Tvůrce – připravuje a realizuje HR programy s ohledem na firemní kulturu a zpětnou vazbu od manažerů a dalších zaměstnanců.
  • Business partner – konzultuje s liniovým managementem a podporuje jej v rozhodování.
  • Stratég – propojuje HR s firemní strategií a dlouhodobě plánuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: Studie Aon Best Employers Česká republika 2017, Průzkum Trendy v HR Česká republika 2017