Rostoucí význam HR v roce 2017


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

V souvislosti s aktuální situací na trhu začíná stoupat význam oblasti lidských zdrojů. S klesající nezaměstnaností, extrémní fluktuací v některých oborech a rostoucí poptávkou po talentech se vyjednávací síla přesunula na stranu zaměstnanců.

HR témata jsou vnímána jako jedny z největších podnikatelských rizik. Největším rizikem pro podnikání je podle výsledků Průzkum podnikatelských rizik (Aon, 2017), na který odpovídali převážně členové vedení společností, nedostatek pracovní síly. V pořadí šesté nejzávažnější riziko je neschopnost firmy přilákat a udržet talentované zaměstnance.

Odpovědí na rostoucí význam HR je zvýšená poptávka po datech. Firmám na českém trhu už nestačí znát obecné informace, chtějí přesná data a chtějí je od svých zaměstnanců a trhu, zejména v porovnání s konkurencí.

Stále častěji se tak setkáváme s konceptem tzv. průběžného naslouchání zaměstnancům, které odpovídá na požadavky moderních firem. Kromě komplexních a robustních průzkumů, mapujících celou zaměstnaneckou zkušenost, tak firmy stále více využívají i kratší a častější operativní měření, která se věnují konkrétním problematickým oblastem v dané části firmy (oddělení/divize), přičemž každé oddělení firmy se může potýkat s jinými problémy. Zpětná vazba je tak získávána prostřednictvím rychlých a krátkých průzkumů týkajících se různých oblastí pracovního života či různých „životních cyklů“ zaměstnance napříč celou společností. Všechna sesbíraná data se pak sjednocují a vzájemně propojují ideálně v jednom systému, který za pomocí souhrnných dashboardů ukazuje ucelený přehled o situaci ve firmě. Manažeři jednotlivých oddělení tak mají během krátké doby přehled např. o spokojenosti s nově nastaveným systémem benefitů, nebo třeba ví, jak zaměstnanci zareagovali na nové vybavení kanceláří. Vedení celé firmy, a potažmo HR, potom vidí, jakým směrem se spokojenost a motivovanost ve firmě pohybují, a může na situaci snáze reagovat prostřednictvím vhodných opatření.

Koncept průběžného naslouchání  je způsob, jakým využít moderní technologie k agilnějšímu a koncentrovanějšímu sběru zpětné vazby od zaměstnanců. Cílem je přesnější a operativnější měření a sjednocování dat do jednoho systému, který poskytuje aktuální přehled  trendů,  názorů  a potřeb zaměstnanců.

V České republice získává zpětnou vazbu od svých zaměstnanců 84 % společností, z toho jen 6 % se dotazuje svých zaměstnanců častěji než 1x ročně. Až 58% společností však deklaruje, že se průběžným nasloucháním začíná zabývat. Nejtypičtější dobou mezi dvěma zaměstnaneckými průzkumy jsou 1-2 roky. 

Rostoucí význam HR naznačuje také vysoký podíl společností, ve kterých je HR manažer nebo ředitel členem nejužšího vedení firmy. HR je zastoupeno v leadership týmu 74 % společností, které se zapojily do loňského průzkumu Trendy v HR. Navzdory těmto datům však existuje rozpor v tom, jak je role HR vnímána ze strany vrcholového vedení a samotných představitelů HR. HR manažeři a HR ředitelé českých společností v roce 2017 v drtivé většině odpovídali, že HR ve firmě plní především roli poskytovatele, jehož hlavním úkolem je zajišťování kontinuálně vysoké úrovně HR služeb. Vrcholoví manažeři naopak očekávali, že HR bude ve firmě plnit roli partnera pro byznys, který bude zejména liniovým manažerům poskytovat konzultaci a podporu v rozhodování. Obě skupiny respondentů se ale shodly na tom, že jednou z významných rolí HR je propojovat řízení lidských zdrojů s firemní strategií a také v jeho rámci strategicky plánovat. Zajímavá je role obhájce, kterou představitelé HR hodnotí jako středně významnou, ale vrcholový management ji neočekává. Toto naznačuje trend, který přichází ze strany vrcholového vedení, a to je snaha o využití výhod ploché organizační struktury a přímé komunikace se zaměstnanci bez nutnosti využívat HR jako prostředníka.

Současná situace na trhu se odráží také v top prioritách HR českých firem pro následující tři roky. 61 % firem považuje za jednu ze svých top priorit motivovanost zaměstnanců, která je odpovědí na rostoucí fluktuaci a poptávku po zaměstnancích. Motivovaní zaměstnanci jsou stabilní, čímž nevytvářejí firmě dodatečné náklady na výběrová řízení, a zároveň díky doporučování svého zaměstnavatele pomáhají firmám i v dosahování v pořadí dalších priorit pro následující roky, kterými jsou HR marketing (priorita pro 59 % firem) a nábor (priorita pro 42 % firem). Již třetím rokem v řadě klesá význam plánů nástupnictví, které se v roce 2015 objevovaly v top prioritách 44 % českých firem, v roce 2016 ve 24 % českých firem, a v loňském roce už byly prioritou pouze u 14 % dotázaných. Je otázkou, zda jsou příčinou významnější priority, které se objevily v souvislosti se změnami na trhu, a nebo firmy plány nástupnictví upozadily z jiných důvodů. Pouze 14 % zúčastněných společností je totiž považuje za svoji silou stránku. Podobně se mezi prioritami firem stále méně objevují vzdělávání, rozvoj a školení zaměstnanců (52 % v roce 2015, 42 % v roce 2016 a 35 % v roce 2017). Za svoji silnou stránku tuto oblast považovala v roce 2017 polovina dotázaných společností. 

Společně se vzděláváním, rozvojem a školením, považuje 50 % českých společností za svoji silnou stránku motivovanost zaměstnanců a 42 % také nábor. Naopak nejméně silné se společnosti cítí v přípravě plánů nástupnictví, řízení generací a nebo poskytování zdravotního a důchodového pojištění.