test contact form


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

contact us CZ

Vaše jméno*

Váš email*

Váš telefon*

Vaše společnost*

Počet zaměstnanců

Předmět

Vaše zpráva

Odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas společnosti Aon Central and Eastern Europe a.s., se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha 1, IČ: 47123672, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16503 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • telefonní číslo
 • e-mail

Jméno a příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zaslání požadovaných informací, zaslání nabídek dalších služeb naší společnosti a dále pro marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na czech@aonhewitt.com.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

—————

Contact us ENG

Required fields are indicated by *

Your Name*

Your Email*

Your phone number*

Your Company*

Number of employees

Subject

Your Message

By sending this form you authorize Aon Central and Eastern Europe a.s., located at Václavské náměstí 832/19, Prague 1, ID No. 47123672, registered in the Commercial Registry administrated by the Municipal Court in Prague, Section B, insert 16503 (hereinafter referred to as “Administrator“), under Act No. 101/2000 Coll. on personal data protection (hereinafter referred to as „Personal Data Protection Act“), to collect and process following personal data:

 • name and surname
 • company name
 • telephone number
 • e-mail

Name and surname, company name, telephone number and e-mail will be processed for the purpose of sending required information and offers on other services of our company, and for marketing purposes. These data will be processed by Administrator for the period of 3 years.

You are giving consent with the above-mentioned processing. Your consent may be revoked at any time by sending an e-mail to czech@aonhewitt.com.

Please bear in mind that Personal Data Protection Act gives you a right to:

 • revoke your consent at any time,
 • ask us for information about which data we are processing,
 • ask us for explanation regarding the data processing,
 • require access to your data and have them updated or rectified,
 • ask us for erasing these data,
 • in case of doubts concerning the compliance with the obligations related to data processing, contact us or the Data Protection Officer.